دکترعليرضا عبدالهي

 

پست الکترونیکی:

a.abdollahi@math.ui.ac.ir                                                                                                                    

   تلفن   7932305-0311

  فاکس      7932308-0311

 مدارج علمی

 كارشناسي رياضي -1375- دانشگاه اصفهان - ايران

 كارشناسي ارشد رياضي -1376- دانشگاه اصفهان - ايران

 دكتراي رياضي - 1379- دانشگاه اصفهان - ايران

 دكتراي رياضي -1380- دانشگاه پرووانس - مارسي - فرانسه

علایق پژوهشی

1- نظريه گروهها

2- نظريه حلقه ها

3- شرايط ترکيباتي روي زيرمجموعه هاي متناهي يا نامتناهي گروهها و حلقه ها

4- شرايط شبه اِنگِل روي گروهها يا حلقه ها

تحقیقات در حال انجام

1- گروههايي که توسط تعداد متناهي زيرگروه پوشيده مي شوند.

2- گروه خودريختي هاي p- گروههاي متناهي

3- حلقه هايي که در شرايط ترکيباتي صدق مي کنند.

جوایز کسب شده:

1- مقام اول جشنواره شيخ بهائي (1379)

2- مقام دوم جشنواره جوان خوارزمي (1379)

3- پژوهشگر نمونه (مقام دوم) استان اصفهان در علوم پايه (1384)

فعاليت های افتخاری:

1- مرورگر  American Mathematical Reviews

2- مرورگر Zentralblatt MATH

انتشارات

مراجعه شود به صفحه انگليسي

ارائه در کنفرانس ها:

مراجعه شود به صفحه انگليسي

پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت راهنمایی یا راهنمایی شده 

1- مسيبي، علي (1381) يک شرط تركيباتي روي گروههاي نامتناهي. (مشاور)

2- بهداري، مجيد (1382) شرايط انگل روي گروهها. (مشاور)

3- عباسي، محمدجواد (1382) برخي شرايط ترکيبياتي انگل بر گروهها. (راهنما)

4- زرين، محمد (1382) شرايط زيرنرمالي در گروه هاي غير تابدار. (راهنما- مشترک)

5- الياسي، مهدي (1382) برخي مسايل تركيبياتي در گروه ها و كاربردهايي از قضيه رامزي. (راهنما)

6- سرحدي، جلال (1382) مطالعه زيرگروههاي p- گروههاي متناهي. (مشاور)

7- افشاري، سجاد (1382) مطالعة گروههاي بازنويسي پذير. (مشاور)

8- رشنو، پيروز (1382) طبقه بندي گروه هاي که هر حاصل ضرب از چهار عنصر انها جايگشت پذير است. (مشاور)

9- خسروي، حسن (1383) گروه هاي انگل و قوانين نيم گروهي. (راهنما)

10- ارسخان، مهدي (1383) کرانهايي براي گروههاي موضعا پوچتوان در يک واريته خاص. (راهنما)

11- محمدپورنشلي، روح الله (1383) گروه هاي نيم کامل. (مشاور)

12- رحمتي منش، علي (1383) گروه خودريختي هاي مرکزي. (مشاور)

13- امينيان، محمد (1384) جبرهاي پوششي. (مشاور)

14- بهزادي شهربابک، بابک (24/11/1384) دنباله پذيري گروهها. (راهنما)

15- نيازي، ريحانه (3/11/1384) گروه‌هاي 3 ـ بازنويسي پذير. (مشاور)

16- اشرف، فيروزه (10/3/1385) گروههايي که اجتماع تعداد متناهي زيرگروه هستند. (راهنما)

17- شاکرخويدکي، سید مصطفی (24/2/1386) مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه کوچک . (راهنما)

پایان نامه های دکتری تحت راهنمایی یا راهنمایی شده

1- جعفريان اميري، سيد مجيد (14/10/1384) گروههاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروه. (راهنما- مشترک)

2- فقيهي آفاراني، احمدآقا (1386) خودريختي ها و درون ريختي هاي گروهها. (راهنما- مشترک)

3- عطايي، محمدجواد (1386) گروه هايي بايك پوشش غير قابل كاهش بيشين. (راهنما- مشترک)

4- شاه سنايي، ولي ا... (1386) نمايش گروه هاي وايل و سيستم هاي ريشه. (مشاور)

5- يوسف زاده، اکرم (در حال انجام) مشخص سازي تجزيه پارادوكسي نيم گروه ها به وسيله پيكربندي. (مشاور- مشترک)

6- شعباني، مهدي (1/4/1387) مطالعه انواع خاصي از خودريختي هاي گروهي. (راهنما- مشترک)

7- زرين، محمد (در حال انجام) مطالعة گراف پوچ توان وابسته به يك گروه (راهنما- مشترک)

8- آزاد، عزيزاله (در حال انجام) گراف ناجابجايي وابسته به يك گروه. (راهنما- مشترک)