اعضای هسته قطب :

از راست ایستاده: دكتر سعيد اعظم (مدیر قطب)، دكتر علي  رجالي ، دکتر علیرضا عبدالهی، دکتر شکرا...سالاریان، دکتر جواد اسدالهی.

از راست نشسته: دكتر علي اكبر محمدي حسن آبادي،  دکتر محمود لشکری زاده بمی،  دكترجعفر زعفراني.

 

نشانی : دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم ،گروه ریاضی

صندوق پستی :163-81745 -تلفن :37934652-031

نشانی الکترونیکی:cem@math.ui.ac.ir 

وب سایت :http://sci.ui.ac.ir/~cem/index1.htm    

 

 


 

اخبار جديد

 


منوها